Højmessens forløb

Højmessen i Slotskirken

Vi står under salmesang og sidder under læsninger. Hvor teksten er fremhævet, står vi op.

P = præsten

M = menigheden

---

Klokkeringning

Bedeslag

Orgelpræludium – ved dåb bæres dåbsbørnene ind

Introitus – koret synger

Præsten byder ”Godmorgen” og introducerer dagens tema

Indgangsbøn

1. salme - synges stående

Kyrie – salmebogen nr. 433

     P       Herre Gud Fader i himlen!
     M       Forbarm dig over os.
     P       Herre Jesus, vor frelsermand!
     M       Forbarm dig over os.
     P       Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
     M       Forbarm dig over os.

Gloria – salmebogen nr. 434

     P       Ære være Gud i det højeste!

Og fred på jorden, i mennesker velbehag.

     M       Vi love, vi prise og takke dig,

              al æren skal dig tilhøre,

              o Herre, Gud Fader i Himmerig,

              for kærlighed du os mon gøre!

              Du alle ting har i vold og magt,

              det alt må frem, som er din agt,

              thi frygte vi ingen fare.

I fastetiden bruger vi Litaniet, nr. 432 i salmebogen, i stedet for Kyrie og Gloria.

Læsning af første tekst

2. salme – synges stående

Dåb

Hvis der ikke er dåb, er der en læsning i stedet

Lovprisning og bøn

Præsten læser de to dåbsevangelier

Koret synger Halleluja (undtagen i fastetiden)

Trosbekendelse (synges stående)

P       Lad os bekende vor kristne tro

M       Vi forsager Djævelen og alle hans
              gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Amen. Amen. Amen

     Selve dåben

     Fadervor – vi beder den sammen

     Tale til fadderne

3. salme – synges stående

P       Dette hellige evangelium …

Evangelielæsning

M       Gud være lovet for sit glædelige budskab!

Prædiken

Kirkebøn

Velsignelse (den apostolske velsignelse) – modtages stående

4. salme – synges stående

Nadver

P       Opløft jeres hjerter til Herren!

          Lad os prise Hans navn.

Vi takker og lover dig Gud … synge din
herligheds lovsang.

M       Hellig, hellig, hellig er Herren,

          Gud den almægtige,

          Himlen og jorden er

          fuld af din herlighed.

          Hosianna i det højeste.

P       Velsignet være han, som kommer

          i Herrens navn.

M       Hosianna i det højeste.

P       Opstandne Herre og frelser….

          ligesom du er ét med Faderen.

M       Amen

P       Fadervor …

M       Amen, amen

     Indstiftelsesord – vi står op

Under uddelingen synger koret: O Guds lam
uskyldig (DDS 440) (eller DDS 203/439).

     Efter uddelingen synger koret et nadververs.

     Præsten beder slutningskollekt (bøn).

Velsignelse (den aronitiske velsignelse) – modtages stående

     P   Herren velsigne dig og bevare dig.

          Herren lade sit ansigt lyse over dig

          og være dig nådig.

          Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

     M  Amen, Amen, Amen

5. salme – synges stående

Meddelelser ved præsten

Udgangsbøn

Orgelpostludium – dåbsbørnene bæres ud